Vítame Vás vo webovej aplikácii webPOD!

Po úspešnej registrácii a prihlásení môžete začať s vypĺňaním elektronického formulára žiadosti. V prípade akýchkoľvek problémov nás môžete kontaktovať na emailovú adresu podinfo@sazp.sk alebo na telefónnych číslach, ktoré sú uvedené na stránke obnovadediny.sk v časti Kontakty

Pri podávaní žiadosti dodržujte Usmernenie pre žiadateľov o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2022 v rámci Programu obnovy dediny, ktoré je zverejnené spolu s ďalšími dôležitými dokumentmi na https://www.obnovadediny.sk/program-obnovy-dediny-2022/

Elektronický formulár žiadosti je rozdelený na 7 blokov (A – G). Blok A je potrebné vyplniť celý a až po vyplnení tohto bloku môžete pokračovať vo vypĺňaní zvyšných blokov B – F. Posledný blok G je Sumár, v ktorom sa Vám zobrazia nedoplnené príp. nekorektne vyplnené údaje z predchádzajúcich blokov. Na informácie uvedené v bloku A sú naviazané údaje vyplnené v ďalších blokoch (B – F)! V prípade zmien vykonaných v bloku A sa časť údajov vo zvyšných blokoch vymaže a tieto údaje bude potrebné vyplniť odznova.

Formulár nie je potrebné vyplniť na jedenkrát tzn., že do formulára je možné opakovane vstupovať pomocou prihlasovacieho mena a hesla, ktoré ste zadali pri registrácií až do momentu, kým v bloku G Vašu žiadosť definitívne neuložíte (v prípade, že niektoré údaje v žiadosti nebudú vyplnené, Vašu žiadosť nebudete môcť definitívne uložiť). Po definitívnom uložení žiadosti budete môcť aj naďalej do žiadosti vstupovať, prezerať údaje, stiahnuť, uložiť alebo vytlačiť žiadosť vo formáte .pdf, avšak údaje už nebudete môcť meniť!

Pokiaľ pri evidencii údajov prejdete do ďalšieho bloku bez uloženia údajov, Vaše údaje nebudú uložené a stratia sa. Preto Vás prosíme, aby ste pri vypĺňaní údajov v jednotlivých blokoch žiadosť priebežne ukladali. Po uložení zmien Vám systém napíše, že Vaše údaje boli uložené. K automatickému odhláseniu z elektronického formulára dôjde po 60 minútovej nečinnosti.

Časový limit v pravom hornom rohu je možné aktualizovať pomocou tlačidla Uložiť, ktoré sa nachádza v pravom dolnom rohu elektronického formulára.

Po definitívnom uložení si Vašu žiadosť vygenerujte v PDF formáte. Následne je potrebné žiadosť vytlačiť, opečiatkovať, podpísať a spolu s niektorými prílohami doručiť osobne, poštou alebo prostredníctvom elektronickej schránky slovensko.sk na adresu:

Slovenská agentúra životného prostredia
Sekcia environmentalistiky
Oddelenie starostlivosti o krajinu
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
Na obálku prosím uveďte "POD 2022"

Elektronická schránka: E0005698870 (do predmetu správy prosíme uviesť POD 2022)

Upozorňujeme Vás, že uzávierka podávania žiadostí je 21. júla 2022 (do 15.00 hod), pričom v stanovenom termíne musí byť žiadosť uložená prostredníctvom tejto aplikácie a zároveň aj doručená na SAŽP. Z tohto dôvodu odporúčame vypĺňať elektronický formulár žiadosti v dostatočnom časovom predstihu, aby ste mali priestor na doručenie žiadosti v stanovenom termíne.

Zaregistrovať sa
Už som registrovaný/á, chcem sa Prihlásiť